Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Adrian-Dull.pl
obowiązuje od 15.02.2020 roku.

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
1.2 Sprzedający – Sklep internetowy – Adrian-Dull.pl, działający pod adresem internetowym www.adrian-dull.pl jest prowadzony przez Adrian Dull Training&Therapy NIP 7661997198, Regon 368729300 , wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Telefon kontaktowy: 791922955, email: trener@adrian-dull.pl. Klient może kontaktować się pod wskazanym numerem telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20.
1.3 Towar/Produkt– plik tekstowy w formacie pdf zawierający rozpiskę treningową lub dietetyczną, będący przedmiotem sprzedaży.
1.4 Klient/Zamawiający/Konsument– osoba pełnoletnia, składająca zamówienie i/lub dokonująca zakupu, każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
1.5 Zamówienie indywidualne – rozpiska dietetyczna lub treningowa – wyrób medyczny, wykonane wg indywidualnych parametrów określonych w zamówieniu przez Klienta.
1.6 Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
1.7 Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
1.8 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

1.9 Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
1.10 Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
1.11 Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.12 Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

2. Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera i inne zaktualizowane do wersji nie starszej niż 2019.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny produktów
3.1 Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.
3.2 W cenie rozpiski dietetycznej zawarty jest jadłospis oraz wykaz produktów niezbędnych do zrealizowania diety, przepisy oraz porady.
3.3 W cenie rozpiski treningowej zawarty jest plan treningu do wykonania samodzielnie przez Klienta.
3.4 Klient może nabyć rozpiskę dietetyczną lub treningową.
3.5 Do każdego realizowanego zamówienia dołączana jest faktura. Dane do wystawienia faktury należy uzupełnić w polu „dane do faktury” podczas składania zamówienia. Adrian Dull Training&Therapy nie wystawia paragonów.
3.6 Produkty wysyłane są drogą mailową lub inną – na życzenie klienta (przez Facebooka, dysk Google).
3.7 Oferta cenowa jest dostępna tylko i wyłącznie w Sklepie Internetowym. Promocje opublikowane na Facebooku i Instagramie nie łączą się z promocjami w Sklepie Online.
3.8 Ilość produktów oferowanych w ramach Sklepu oraz ich cena są zmienne i podlegają stałej aktualizacji.

4. Zamówienia, dostawa i płatność
4.1 Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej www.adrian-dull.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez cały rok.
4.2 Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja.
4.3 Po złożeniu zamówienia w adrian-dull.pl Zamawiający otrzymuje zwrotną wiadomość e-mail z informacją o jego przyjęciu i z prośbą o potwierdzenie. Po potwierdzeniu zamówienia Klient otrzyma od Sprzedającego pisemne potwierdzenie zawarcia umowy – w formie elektronicznej. W przesłanym potwierdzeniu wskazana jest data, rodzaj i przedmiot zamówienia oraz cena produktu. Ponadto w potwierdzeniu zamówienia zawarte są następujące dane: dane Zamawiającego, adres dostawy e-mail, sposób i koszt zapłaty, opis produktu, cena produktu, łączna cena zamówienia, a także plik regulaminu, w którym obecny jest załącznik ze wzorem odstąpienia od umowy. Sklep internetowy może potwierdzić zamówienie również telefoniczne. Po zaksięgowaniu płatności Klient otrzymuje plik z wywiadem medycznym (kwestionariusz pytań), który niezbędny jest do realizacji zamówienia.
4.4 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy związane z błędnym lub niepełnym wypełnieniem formularza.
4.5 Jeżeli w przeciągu 24 godzin od złożenia zamówienia Klient nie otrzyma e-maila z prośbą o potwierdzenie zamówienia, może to oznaczać, że dane wpisanie przez Klienta były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się ze Sklepem leży po stronie Klienta.
4.6 Brak potwierdzenia przez Klienta zamówienia w przeciągu 3 dni roboczych od daty złożenia skutkuje anulowaniem zlecenia.
4.7 Za datę przyjęcia zamówienia przyjmuje się datę wpływu należności na konto.
4.8. Po przesłaniu wypełnionego formularza nie ma możliwości zmiany parametrów zlecenia lub jego anulowania.
4.9 Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po weryfikacji przez pracownika Sklepu potwierdzenia wpływu pieniędzy na konto Sklepu (w przypadku przedpłaty). Powyższa weryfikacja ma miejsce w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 18.00.
4.10 Czas realizacji zlecenia wynosi od 3 do 10 dni roboczych w zależności od rodzaju Zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. W takich przypadkach Klient każdorazowo jest informowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4.11 Za czas realizacji zamówienia przyjmuje się czas od weryfikacji zamówienia do przesłania Produktu w formie elektronicznej do Klienta.
4.12 Za datę zakupu przyjmuje się datę wystawienia faktury.
4.13 Przesyłki nadawanie są 7 dni w tygodniu.
4.14 Usługa wysyłki towaru realizowana jest przez operatora wybranego przez Klienta.
4.15 Dokonując zakupu Klient udziela pełnomocnictwa Sklepowi na zawarcie w jego imieniu umowy o usługę doręczenia przesyłki.
4.16 W przypadku indywidualnego zamówienia (rozpiska treningowa lub dietetyczna) jedyną dopuszczalną formą płatności jest przedpłata na konto Sklepu:
Santander nr konta : 07 1090 2835 0000 0001 2252 7982
4.18 Przedpłaty można dokonać tradycyjnym przelewem.
4.19 W przypadku darmowej dostawy konsument nie ponosi kosztów przesyłki zamówionego towaru.

5. Zwroty, wymiana i reklamacje
5.1. Wszystkie towary i usługi w Sklepie objęte są miesięczną gwarancją.
5.2 Klient ma możliwość w ramach gwarancji do trzech konsultacji w okresie jej trwania
5.3 Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu lub wymiany towaru ponieważ oferowane w sklepie produkty stanowią zamówienia indywidualne – są dostosowane do potrzeb Klienta i wykonywane na zamówienie na podstawie uzupełnionego przez Klienta wywiadu medycznego.

5.4 W przypadku reklamacji prosimy o wypełnienie i dołączanie do przesyłki odpowiedniego formularza:

Formularz reklamacji http://www.cityoptica.pl/wp-content/uploads/2015/11/formularz-reklamacyjny.pdf

5.5 Gwarancja nie daje Klientowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków
związanych z uszkodzeniem produktu.

6. Postanowienia końcowe
6.1 Klientem sklepu może być tylko osoba pełnoletnia.
6.2 Klient dokonujący zamówienia w naszym sklepie akceptuje politykę prywatności (przedstawioną w zakładce Polityka prywatności) oraz Regulamin
6.3 Imię i nazwisko Klienta, jego adres i numer telefonu, a także wszelkie dane, które mogłyby pozwolić osobom trzecim na zidentyfikowanie konsumenta bez większego trudu i nakładu środków, będą chronione przez sklep zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (dotyczy to także danych osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).
6.4 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją bez zastrzeżeń. Brak akceptacji niniejszego regulaminu uniemożliwia korzystanie z usług Sklepu.
6.5 Regulamin udostępniany jest klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.adrian-dull.pl
6.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy Kodeksu cywilnego, w przypadku zaistnienia ewentualnego sporu istnieje możliwość rozwiązania go na platformie ODR.
6.7 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
6.9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6.10 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.